Skip to main content
 ana sehife
ensiklopedik edebiyyat
elmi kitablar
bedii kitablar usaq kitablari muxtelif

 

  ENSİKLOPEDİK ƏDƏBİYYAT VƏ LÜĞƏTLƏR

.::::::::.

  

 • il: 2000;
 • sayı: 150;
 • manat: 30.000;
 • rus/rubl.: 200;
 • USA: 6,10 $.
 • hansı əlifba ilə: kiril.
 • cildi: qalın.
 • hansı dildə: Azərbaycan.

MİRƏHMƏDOV Əziz.

Ədəbiyyatşünaslıq. Ensiklopedik lüğət.

1998, 240 səh.

Lüğətdə dünya klassik və müasir ədəbiyyatına, xüsusilə Azərbaycan bədii sbz sənətinə aid termin və anlayışların izahı verilir. Şifahi ədəbiyyatın, yaradıcılıq metodları və ədəbi cərəyanların xarak-teris-tikası kitabda mühüm yer tutur. Məlumatlar tari-xi–xronikaloji ardıcıllıqla qurulmuşdur. İzahlarda yeni bədii nümunələrin artırıl-ması gəncliyin mənə-vi–estetik təhsilinə daha artıq kömək göstərmək məq-sə-di izləyir. Lüğət orta və ali məktəb müəllimləri, tə-lə-bələri və ədəbiyyat həvəskarları üçün nəzərdə tutul-muşdur.

 

  

 • il: 2000;
 • sayı: 150;
 • manat: 30.000;
 • rus/rubl.: 200;
 • USA: 6,10 $.
 • hansı əlifba ilə: kiril.
 • cildi: qalın.
 • hansı dildə: Azərbaycan.

Tibb ensiklopediyası:

  

 • il: 2000;
 • sayı: 150;
 • manat: 30.000;
 • rus/rubl.: 200;
 • USA: 6,10 $.
 • hansı əlifba ilə: kiril.
 • cildi: qalın.
 • hansı dildə: Azərbaycan.

FƏLSƏFİ ENSİKLOPEDİK LÜĞƏTİ.
Müəllif kollektivi.
1997, 520 səh. (Xaricdə çap olunmuşdur).

Kitabda fəlsəfi fikir tarixindən, fəlsəfənin əsas kateqoriya və anlayışlarından, həmçinin dialek-tika problemlərindən, dünya filosof-larının həyatın-dan bəhs edən məqalələr verilmişdir. Burada oxucular Şərq fəlsəfəsinə, mütəfəkkir və filo-sofların həya-tına, onların təlim--lərinə aid mate-rial-larla da ta-nış olacaqlar.
Ali məktəb müəllimləri, tələbə və aspirantlar üçün gərəli vəsait olan bu kitab ixtisasından asılı olma-yaraq fəlsəfi görüş dairəsini genişləndirmək istə-yən hər bir oxucu üçün də çox faydalıdır.

  

 • il: 2000;
 • sayı: 150;
 • manat: 30.000;
 • rus/rubl.: 200;
 • USA: 6,10 $.
 • hansı əlifba ilə: kiril.
 • cildi: qalın.
 • hansı dildə: Azərbaycan.

Uşaq ensiklopediyası.
(Nədir? Kimdir?),
3 cilddə, III cild. 1999, 352 səh., şəkilli.

Uşaq ensiklopediyasının I və II cildləri 1987, 1988-ci illərdə nəşr edilib. Lakin III cildin nəşri lən-gisə də baş vermiş siyasi dəyişikliklər nəzərə alı-na-raq yenidən işlənmişdir.

  

 • il: 2000;
 • sayı: 150;
 • manat: 30.000;
 • rus/rubl.: 200;
 • USA: 6,10 $.
 • hansı əlifba ilə: kiril.
 • cildi: qalın.
 • hansı dildə: Azərbaycan.

ƏHMƏDOV Teymur
Azərbaycan Yazıçıları.
Ensiklopedik məlumat kitabı. «Azərbaycan Ensiklo-pediyası» NPB və «Önər» nəşriyyatı, B.,
1995, 637 səh., şəkilli.

Bu kitab Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlərinin həyatı və yaradığılığı haqqında ensiklopedik məlumat toplusudur. Son illər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə qəbul edilən, xaricdə, həmçinin Tür-kiyədə, İranda, İraqda və İngiltərədə yaşayıb–yaradan soydaşları-mızın tərcüməyi–halı da kitaba xadil edilmişdir.

  

 • il: 2000;
 • sayı: 150;
 • manat: 30.000;
 • rus/rubl.: 200;
 • USA: 6,10 $.
 • hansı əlifba ilə: kiril.
 • cildi: qalın.
 • hansı dildə: Azərbaycan.

Vəliyev İ., Ağaoğlu E.
Azərbaycan (Azərbaycan Respublikası haqqında soraqça).
1997, 96 səh., şəkilli.
Kitabçada Azərbaycan Respublikası haqqında sta-tistik bilgilər verilir, ölkə ərazisinin, təbiətinin özəllikləri, əhali və onun yaşayış səviyyəsi, mənəvi həəatı, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, sə-hiyyə, maarif, mədəniyyət və idman həyatı, Azərbaycan xalqının mənəvi–ruhani kökləri haqqında yığcam tə-səv-vür yaradılır.

  

 • il: 2000;
 • sayı: 150;
 • manat: 30.000;
 • rus/rubl.: 200;
 • USA: 6,10 $.
 • hansı əlifba ilə: kiril.
 • cildi: qalın.
 • hansı dildə: Azərbaycan.

Dünya dövlətləri. Ensiklopedik–soraq kitabı.
Tərtibçi müəlliflər: İsmayıl Vəliyev,
1999, 216 səh.

Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunan bu kitaba dünyanın 193 dövlətinin (bunlardan yalnız 8-i müxtə-lif səbəblər üzündən BMT üzvü deyil) sahəsi, əhali-sinin sayı və milli tərkibi, dini mənsubiyyəti, dili, dövlət quruluşu, paytaxtı, inzibati–ərazi bölgüsü, pul vahidi, təbiəti, tarixi, iqtisadiyyatı haqqında son mə-lumatlar daxil edilmişdir.

  

 • il: 2000;
 • sayı: 150;
 • manat: 30.000;
 • rus/rubl.: 200;
 • USA: 6,10 $.
 • hansı əlifba ilə: kiril.
 • cildi: qalın.
 • hansı dildə: Azərbaycan.

Veliev İ., Aqaoqlu G.,
Azerbaydjan (Spravoçnik ob Azerbaydjanskoy Respublike).
1998, 96 str., ill.

V kniqe pomehenı statistiçeskie svedeniə ob Azerbaydjanskoy Respublike, kotorıe daöt vozmoj-nostğ sostavitğ konkretnoe predstav-lenie o territo-rii stranı, eё samobıtnoy prirode, naselenii i eqo jiznennom udovne, duxovnoy jizni, o promışlen-nosti, selğskom xo-zəystve, transporte, svəzi, zdro-voox-ranenii, prosvehenii, kulture i sporte, o nrav-stvenno–duxovnıx istokax azerbaydjanskoqo naroda.

  UNVAN: Unvan: Azerbaycan, Baki-370004, Boyuk Qala kucesi, 41. "Azerbaycan Milli Ensiklopediyasi" NPB, tel: 928901; 925634.

e-mail: azadkitab@mail.ru

 

 www.ahiska.tk
www.onerjurnali.tk
www.axiska.narod.ru
azedebiyyat
www.xalqqazeti.com www.leqenda.narod.ru
webmaster: Cahid Kazimov - cahidbdu@yahoo.com

Hosted by uCoz